IT TRU Culture Boy&Girl 2020

งานประกวดดาวเดือนวัฒนธรรมประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 11​ พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ๙๐ ปี งานเริ่มเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด