IT TRU Culture Boy&Girl 2020

งานประกวดดาวเดือนวัฒนธรรมประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 11​ พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ๙๐ ปี งานเริ่มเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *