รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ และ รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *