ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ ดร.จันทร ชัยประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ศักดิ์ชัย อินจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ดวงทิพย์ รับพรดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ