อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์ ดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์ หัวหน้าวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน

อาจารย์ ดร.จันทร ชัยประเสริฐ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ หัวหน้าวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สจีวรรณ ปราชญ์ศรี

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์