อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ธเนส เลิศจามีกร หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     

ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ

ผศ.ดร.สมโภชน์ สายบุญเรือน

อาจารย์สวิชญา ศรีไพร

อาจารย์สายสุนี โพธิ์ตุ่น

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง