อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อาจารย์ ดร.ดวงพร ไม้ประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์

อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ

อาจารย์ดวงทิพย์ รับพรดี

อาจารย์ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล