สายสนับสนุนประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณจินตนา เขตจำนันต์ หัวหน้าสำนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวิไลลักษณ์ วงษาสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการ
คุณศุภากร ปั้นสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการ
คุณเดือนนภา อินทร์หอม นักวิชาการการศึกษา งานวิชาการ
คุณนภัสนันท์ คุ้มญาติ นักวิชาการการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
คุณพัชรีภรณ์ คำชมภู นักวิชาการเงินและบัญชี
คุณณัฐวุฒิ แก้วแดงดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณพัชรพงศ์ บุตรอำภัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์