การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โดยมีรายงานการวิจัยดังนี้

001-2676-วสวัตติ์ ทองศรี และ อ.ปิยมาส คุณพิทักษ์

002-2675-ฐิตินันท์ คุ้มทรัพย์ และ รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน

003-2651-ศิริมา โลมา และ อ.ดร.จันทร ชัยประเสริฐ

004-2704-อ.ดวงทิพย์ รับพรดี และ กรกช พหลยุทธ

005-2461-อ.ศุภขวัญ งามยิ่ง และ กัญญาณัฐ ทองดี

006-2462-อ.ศุภขวัญ งามยิ่ง และ วรวิช บุญมา

007-2460-อ.ศุภขวัญ งามยิ่ง และ วีรพงษ์ วังอาษา

008-2516-อ.ประพนธ์ เด่นดวง และ ธิดารัตน์ เนตรสุนทร

009-2500-43 อ.ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล

010-2589-อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง และ กิติศักดิ์ ตั้นยุติธรรม

011-2659-อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง และ ธีรพัฒน์ เปี่ยมมนัส

012-2661-82 อ.ธนชัย ปฐมรัตน์

013-2567-63 พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ

02-รายชื่อที่ปรึกษาการประชุม รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

03-สารบัญ-ระดับปริญญาตรี NCTIM2021

100-ปกและสารบัญ