บริบทคณะฯ

ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เดิมตั้งอยู่  ณ  อาคาร 3 ห้อง 3/205 ปัจจุบันได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์ – โทรสาร  036-427494  website http://it.tru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่มดำเนินการเมื่อ  พ.ศ. 2528  โดยเริ่มจัดตั้งเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่ออบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคลทั่วไป  ในปีพ.ศ. 2549  ได้พัฒนาเป็นภาควิชา  และเปิดสอนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์  ระดับอนุปริญญา  สาขาคอมพิวเตอร์  ปีพ.ศ. 2530  จัดตั้งเป็นภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เปิดสอนในระดับอนุปริญญา  สาขาคอมพิวเตอร์  และระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ปีพ.ศ. 2537  เปิดสอนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ระดับปริญญาตรี  ปีพ.ศ. 2542  เปลี่ยนจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย  

 1. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 2. โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2546  เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่ม  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และในวันที่  22  กรกฎาคม  2546  ได้เริ่มโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี  3  โปรแกรมวิชา  คือ

 1. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 2. โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปีการศึกษา  2550  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดสอนระดับปริญญาตรี  เพิ่มอีก  2  สาขาวิชา  คือ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 2. สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ

ในปีการศึกษา 2551 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนในระดับปริญญาโท เพิ่มอีก  1  สาขาวิชา  คือ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาบัณฑิต)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จัดตั้งขึ้นตามมาตรา  6  มาตรา  10  วรรคสาม  วรรคสี่  วรรคห้า  และมาตรา  11  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 2549  หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออกกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  11 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แบ่งออกเป็น  10  ส่วนราชการ ประกอบด้วย  คณะวิชา  6  คณะวิชา  3  สำนัก  และ  1 สถาบัน   ได้แก่ 

 1. คณะครุศาสตร์  
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 7. สำนักงานอธิการบดี
 8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  122  ตอนที่  20  ก  หน้า 15  ลงวันที่  9  มีนาคม  2548  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  9  มีนาคม  2548  เป็นต้นไป  และมีผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดี  และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหว่าง  พ.ศ.  2546  ถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. อาจารย์สมชาย  แสงทอง  ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดี    พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547

2. ผศ.ดร.อุไร     เงินงอก   ดำรงตำแหน่งคณบดี                 พ.ศ. 2548 – 2556

3. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์    เสนกาศ       ดำรงตำแหน่งคณบดี             พ.ศ.2556 – 2564

4. รศ.ดร.รัชดาภรณ์    อมรชีวิน       ดำรงตำแหน่งคณบดี             พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน


ตราสัญลักษณ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  122  ตอนที่  20  ก  หน้า 15  ลงวันที่  9  มีนาคม  2548  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  9  มีนาคม  2548  เป็นต้นไป  และมีผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดี  และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหว่าง  พ.ศ.  2546  ถึงปัจจุบัน ดังนี้

  ตัวอักษร IT  หมายถึง  Information Technology  แปลว่า  เทคโนโลยีสารสนสนเทศ  สาขาวิชา ที่คณะเปิดสอนมี  4  สาขาวิชา  ประกอบด้วย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย    

รูป  5  เหลี่ยม  2  รูปเชื่อมต่อกัน  หมายถึงความสัมพันธ์  และความผูกพันระหว่างอาจารย์ทุกสาขาวิชากับนักศึกษาทุกสาขาวิชา 

ภายในจะประกอบไปด้วยชื่อคณะคำว่า  “เทคโนโลยีสารสนเทศ”  และตัวเลขระหว่าง  0  และ  1  สลับกันเป็นสัญลักษณ์เลขฐานสองที่ใช้ในระบบพื้นฐานในการทำงานของคอมพิวเตอร์  โดยมีการประมวลผลแบบดิจิทัล

รัศมีกระจาย  หมายถึง  ความก้าวหน้า  ความเจริญรุ่งเรืองด้านการศึกษา  และการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่จะแผ่ขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับสากล

สีประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ  สีแสด

ดอกไม้ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    คือ  ดอกพวงแสด


ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายวัตถุประสงค์  ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา  

เลอเลิศคุณธรรม  มุ่งนำเทคโนโลยี  ดำรงวิถีประเพณีไทย

วิสัยทัศน์

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and CommunicationTechnology )  หรือ   ( ICT )   และยังเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่นและภูมิภาค 

พันธกิจ   

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนอง

ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

 • ทำการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • จัดอบรมเชิงวิชาการและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ท้องถิ่น
 • การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าหมาย

 1. คนในท้องถิ่นและภูมิภาคได้รับการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง  ทั่วถึงและเท่าเทียม
 2. บัณฑิตและบุคลากรของท้องถิ่นและภูมิภาคมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและภูมิภาค
 3. มีกระบวนการศึกษา  พัฒนาและวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
 4. บัณฑิตมีความรู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ และการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สร้างความร่วมมือและเป็นผู้นำในการประสานงานวิชาการการศึกษาและพัฒนาการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 5. ให้บริการทางวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานและอาจารย์ในคณะ

     บทบาทหน้าที่ของคณะฯ

 1. ประสานงานกับโปรแกรมวิชาต่าง ๆ  ในสังกัดของคณะและส่วนราชการอื่นของมหาวิทยาลัยที่เป็นงานและหน้าที่ของคณะหรือโปรแกรมวิชา
 2. ดำเนินการด้านสารบรรณและธุรการของคณะ
 3. จัดการและบริการด้านการพิมพ์ อัดสำเนา ถ่ายเอกสาร และจัดทำเอกสารของคณะและโปรแกรมวิชา
 4. จัดหาและบริการวัสดุครุภัณฑ์ ควบคุมดูแล เก็บรักษา และจัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของคณะและโปรแกรมวิชา
 5. จัดรวบรวมและบริการข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของคณะและโปรแกรมวิชา
 6. เก็บรักษาและบริการเอกสารที่คณะหรือโปรแกรมวิชาจัดทำ
 7. จัดการประชุมบันทึกการประชุม รายงานการประชุมของคณะ
 8. เก็บรวบรวมระเบียบคำสั่ง ประกาศเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของคณะและโปรแกรมวิชา
 9. แจ้งมติการประชุมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของการประชุมของคณะและโปรแกรมวิชา
 10.  รวบรวมและจัดทำโครงการหรืองบประมาณของคณะและโปรแกรมวิชา
 11.  ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานหรือโครงการของคณะและโปรแกรมวิชา
 12.  จัดทำปฏิทินงานของคณะ
 13.  ติดต่อและประสานงานในการจัดทำแผนการเรียนการสอนและการจัดอาจารย์สอน  การจัดหาวิทยากร  การฝึกอบรม
 14.  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติซื้อ การจ้าง การเสนอบันทึกข้อความคำร้องเพื่อการขออนุมัติ
 15.  จัดทำร่างประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบที่เกี่ยวกับกิจการของคณะและโปรแกรมวิชา
 16.  เสนอระเบียบแนวทางวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาของคณะ
 17.  ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ผลงาน การสร้างผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้า และการปฏิบัติงานตามภาวะหน้าที่ของอาจารย์
 18.  จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ  แก่อาจารย์ในคณะที่นอกเหนือจากภาระหน้าที่ของสำนักงานอธิการบดี
 19.  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

บทบาทหน้าที่อาจารย์ประจำคณะ

1. งานสอน     

       1.1  เตรียมการสอน วางแผนการเรียนการสอน และจัดทำการเรียนการสอน

       1.2  ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.3  วัดผล  และประเมินผลการเรียนการสอน  ให้ทันตามกำหนดปฏิทินของมหาวิทยาลัยด้วยความยุติธรรมและถูกต้องตามหลักวิชาการ

       1.4 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน และตำราในรายวิชาที่สอน

2. งานศึกษาค้นคว้าวิจัย

2.1 ศึกษาค้นคว้า ความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       2.2 ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในรายวิชาหรือสาขาวิชาที่ปฏิบัติงาน

2.3 นำผลการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการเรียน

การสอนหรือการปฏิบัติงาน

3. งานบริการทางวิชาการ

       3.1 ให้บริการด้านวิชาการ และร่วมมือกับคณะ ตลอดจนหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย

3.2 ให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม เช่น การเป็นวิทยากร การฝึกอบรม หรือ ร่วมกิจกรรม

ทางวิชาการของสังคม

4. งานด้านนิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

       4.1 นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

       4.2 ร่วมมือและช่วยเหลืองานการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัย

5. งานด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.1 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของโปรแกรมวิชา คณะและ

หน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย

 1. เป็นผู้นำการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แก่นักศึกษา

6. งานด้านที่ปรึกษาชมรม / ที่ปรึกษานักศึกษา

       6.1 เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิชาการ

       6.2 อบรมศีลธรรม จรรยามารยาทแก่นักศึกษา