อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.ธัญณิชา ทองอยู่

อาจารย์พันธุล มินวงษ์

อาจารย์ศักดิ์ชัย อินจู

อาจารย์ปิยมาส คุณพิทักษ์

อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง

อาจารย์ศุภขวัญ งามยิ่ง

ผศ.ดร.กัญญารัตน์ อู่ตะเภา

อาจารย์วันฉัตร พูขุนทด